Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych oraz usług informacyjnych Agencję Reklamową Reflection z siedzibą w Minodze (32-046), Zamłynie 51, NIP 716-247-66-99 (zwaną dalej Reflection).

Kontakt z Reflection jest możliwy w formie elektronicznej pod adresem e–mail: redakcja@refleksjatv.pl

II. DEFINICJE

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Usług.
Strona Internetowa – strona internetowa funkcjonująca pod adresem www.refleksjatv.pl
Treści - oferowane Użytkownikowi w ramach Usługi treści audiowizualne stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) i podlegające ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy oraz innych przepisów prawa własności intelektualnej. Prawami do Treści dysponuje Reflection.
Świadczenie Usługi drogą elektroniczną – sposób wykonania Usługi, który następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, w ramach transmisji danych za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sprzęt – urządzenia umożliwiające korzystanie z Usługi przez Użytkownika w tym komputery PC, urządzenia mobilne (telefony, tablety), odbiorniki telewizyjne Smart TV.
Usługa Informacyjna - usługa polegająca na udostępnianiu na Stronie Internetowej informacji dotyczących różnych dziedzin życia.

III. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Reflection świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz z zawarciem z Reflection przez Użytkownika umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony (dalej jako „Umowa”).

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zakończenia korzystania z Usług.

IV. KORZYSTANIE Z USŁUG

W przypadku Usługi Użytkownikowi mogą być wyświetlane materiały reklamowe (audiowizualne, graficzne, tekstowe) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu Treści.

Użytkownikowi z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi udzielana jest każdorazowo, w sposób nieodpłatny, licencja niewyłączna do Treści ważna przez cały czas trwania emisji danej Treści.

Zabronione jest utrwalanie, kopiowanie i przekształcanie obrazu i dźwięku oferowanego w ramach Usług, także dla którego udostępniono kod embed.

W ramach Usług Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Oznacza to, że nie nabywa on praw do kopiowania w całości lub części, wprowadzania zmian i modyfikacji, przesyłania i publicznego odtwarzania w tym udostępniania w sieci Internet oglądanych Treści jak i prezentowania lub wykorzystywania Treści w celach komercyjnych.

Do materiałów audiowizualnych przy, których udostępniono kod embed, Reflection udziela Użytkownikowi niekomercyjnej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do emisji materiałów w postaci niezmienionej. Udzielenie licencji nie uprawnia Użytkownika do jakiejkolwiek ingerencji w udostępnione materiały audiowizualne, w tym także do modyfikacji kodu embed.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową oraz e-przelewem realizowane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek.
Usługa SMS dostępna w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi.
Regulamin reklamacji i usług SMS dostępny jest pod adresem: https://smartpay.pl/regulamin-klienta
Reklamacje wykonania usługi Premium SMS należy kierować na adres e-mail bok@smartpay.pl
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez Reflection w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia. O wynikach postępowania reklamacyjnego Operator zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany powyżej.
 

V. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie przez Użytkownika z Usług obejmują połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 1 Mbps.

VI. WARUNKI DOSTĘPU DO USŁUGI

W ramach Usługi Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Oznacza to, że nie nabywa on praw do kopiowania w całości lub części, wprowadzania zmian i modyfikacji, przesyłania i publicznego odtwarzania w tym udostępniania w sieci Internet oglądanych Treści jak i prezentowania lub wykorzystywania Treści w celach komercyjnych.

VII. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przy świadczeniu Usług Reflection nie zbiera danych osobowych.

Przy świadczeniu Usług Reflection może korzystać z plików cookies zapisywanych na dysku komputera Użytkownika oraz zbierać informacje o adresie IP. Zasady dotyczące Cookiem dostępne są w polityce prywatności.